ادبیات تویتری
نسل‌کشی هزاره یک واقعیت عینی است و تقلا برای رفع‌ش ترفند‌ها و پلان‌های متفاوت نیازمند است.
گام کوچک، اساسی و اولیه “قبول نمودن/قبولاندن” این موضوع برای خود و سایرین است که در این عرصه فعلا مارا فریادهای دنیای مجازی کمک می‌کند و خیلی راه‌های دیگر هم هست.
اما آنچه جالب است، محدودیت و کوتاه‌نویسی تویتر است، که باید “جان سخن” را زیبا، پیام رسان و کوتاه نبشت که خود گونه‌ی از سبک نگارش برای نسل‌های بعدی میراث خواهند ماند!
بیایید تویتر و فریاد زنید:

StopHazaraGenocide

دسته بندی شده در: