_ ستاتون این ده مرحله را با ویژگی‌های خاص هر مرحله بیان نموده و اشاره کرده که بشکل قطع این مراحل طولی نمی‌باشند.
_ اگر ترجمه مبهم می‌باشد، پوزش می‌طلبم.

مراحل نسل کشی:
۱صنف بندی: مردم به ما و آنها تقسیم می‌شود ۲ نمادسازی: وقتی با نفرت ترکیب شود، ممکن است نمادها بر اعضای ناخواسته گروه که بیگانه یا محکوم شناخته می‌شود تحمیل شوند…
۳_ تبعیض: قانون یا قدرت فرهنگی گروه ها را از حقوق کامل مدنی محروم می کند همانند قوانین جداسازی یا آپارتاید، محرومیت از حق رای…
۴_ انسانیت زدایی:انسانیت گروه مقابل‌ش را انکار می کند. اعضای آن را با حیوانات، حیوانات موذی، حشرات یا مرض‌ها برابر می دانند.
۵_ سازمان‌دهی: نسل کشی همیشه سازماندهی می شود… واحدهای ارتش ویژه یا شبه نظامیان اغلب آموزش دیده و مسلح می شوند…
۶_ قطبی شدن: برای نفرت‌افزایی تبلیغات جناحی پروپاگندا پخش می‌کند
۷_ آماده سازی: نسل‌کشی برنامه ریزی شده است. قربانیان به دلیل هویت قومی یا مذهبی خود شناسایی و جدا می شوند.
۸_ آزار و اذیت: مصادره، آوارگی اجباری، تجرید محل زندگی، اردوگاه های کار اجباری…
۹_ نابودی: نسل کشی از دید قاتلان “نابودی، نابود کردن” است زیرا آنها قربانیان را انسان کامل نمی‌پندارند.
۱۰_ انکار: نسل‌کش‌ها، هر گونه جنایتی را که مرتکب شده تکذیب می کنند.

دسته بندی شده در: