من اگر امروز به روی یک ناشناس اخم میکنم و یا لبخند می‌زنم بیانگر تاثیرات بستر اجتماعی بر من است.
اما سخن در کنش‌های فردی خلاصه نمی‌شود، تمام حرکات جمعی و آنچه را که میتوان سرنوشت جمعی خواند در یک نگاه عمیق‌تر همان فراورد بستر اجتماعی است.
اگر احمد به مکتب علاقه شدید دارد بیانگر آن‌ است که افراد دور و بر احمد چنین باور را در ذهن احمد گنجانیده است.
بستر اجتماعی همان سنت راکد جامعه است که توسط عصیان‌های فردی و بلاخره گروهی/جمعی شکل سیلان به خود می‌گیرد، یعنی هرکنش و واکنش ما اثر مستقیم بر این بستر دارد.
پس بیایید که خود را در این بستر ارزیابی کنیم!
چه را از این بستر میگیریم/گرفته‌ایم؟
چه را به بستر پس می‌دهیم؟
آینده جامعه یعنی همین سیلان را که ما راه می اندازیم، پس….؟

دسته بندی شده در: