عصیان تو، زلزله‌ی دیگر است
حجاب تو، میزان هنر است
گیسو پریشان نشو، غمزه مکن
ورنه، این سونامی آخر است
چشمانت خود “ماونالوا”ست
خم زلفت”هاتای” به سر است
ر.دانش
…….

üzgünüm #türkiye

üzüntünü paylaşıyorum

دسته بندی شده در: