قهرمان‌های روزگار ما
در روزگار ما قهرمانی عمودی نیست، مایه قهرمانی “واژه” است، قهرمان به گوش مخاطب واژه می‌گوید و با شنیدن واژه، قهرمانی در مخاطب نیز حلول می‌کند و این طور قهرمانی گسترش پیدا می‌کند تا همه افق ما قهرمان می‌شود.

دسته بندی شده در: