قیمت داشتن
فقط موضوع بازار خرید و یا هم ارزش‌گذاری اخلاقی نیست، قیمت یک ناموس طبیعی است.
ماهی ممکن قیمت بقای‌ش را شنا کند و یا هم قیمت زندگی آهو فرار از شکار شدن باشد.
در جهان انسان‌ها نیز قیمت سیر خود را دارد، پدر بودن، پسر بودن، دختر بودن، معلم بودن، آزاده بودن….. عاشق فلانی بودن، برادر کسی بودن، رفیق کسی شدن قیمت دارد.
برای دوست داشتن کسی باید قیمت بپردازی، برای تعلق داشتن به گروهی، قومی، مذهبی و یا جغرافیایی قیمت خود را دارد.
قیمت هر چه بستگی به ارزیدن همان دارد!

دسته بندی شده در: