پارسا بود تا پاس داشت پارسی
در سینا و مولانا شناخت پارسی
سلام‌ بر غزنه، شیراز و دو شنبه
گلستان و مثنوی گذاشت پارسی
لعل بدخشان و دانه‌ی نیشاپور
در وصف، فقط انگاشت پارسی
از رستم پهلوان تا فرهاد عاشق
خوبان را باید انباشت پارسی
از عراق تا هند، مسکو و سند
بوستان وصل کاشت پارسی!
سلطان و وزیر، توده و ملت
همه زبان عشق پنداشت پارسی
شهد دانش و جویبار فلسفه
سلطان هنر،‌‌ برداشت پارسی
شعر از رمضان دانش؛ پارسی

رمضان دانش

رمضان دانش

دسته بندی شده در: