برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

جغرافیا

1 مقاله
1

Travel is the movement of people between distant geographical locations. Travel can be done by foot, bicycle, automobile, train, boat, bus, airplane, ship or other means, with or without luggage.