برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
ب

بستر اجتماعی

2 دقیقه زمان مطالعه

من اگر امروز به روی یک ناشناس اخم میکنم و یا لبخند می‌زنم بیانگر تاثیرات بستر اجتماعی…

ق

قهرمان روزگار ما

1 دقیقه زمان مطالعه

قهرمان‌های روزگار مادر روزگار ما قهرمانی عمودی نیست، مایه قهرمانی “واژه” است، قهرمان به گوش مخاطب واژه…